IWSO از مشارکت داوطلبان در برنامه‌ها، خدمات و فعالیت‌های خود قدردانی می‌کند.
IWSO به شما نیاز دارد! اگر علاقه‌مند هستید، لطفاً انگیزه‌نامه خود را به آدرس ایمیل IWSO ارسال کنید

volunteer@immigrantwomenservices.com 

Immigrant Women Services Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
تلفن: 3145–729- 613
فکس: 9308–729- 613