خدمات ما

خدمات ما

مرکز مداخله و مشاوره در شرایط بحران

شرایط اضطراری- کمک به زنان- کمک به کودکان- تماس با مرکز مداخله و مشاوره در شرایط بحران کسب اطلاعات بیشتر

ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی

انگلیسی- فرانسوی، خدمات رایگان ترجمه شفاهی- درخواست‌های هزینه به ازای خدمت، بیشتر بدانید.

استقرار و یکپارچگی

خدمات اشتغال – آموزش کامپیوتر- مراقبت از كودک – فعالیت‌ها – استقرار و یکپارچگی، بیشتر بدانید.

خانواده IWSO

یک الگوی محلی از خدمات

Immigrant Women Services Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
تلفن: 3145–729- 613
فکس: 9308–729- 613