در موارد اضطراری با شماره 911 تماس بگیرید

لینک‌ها

پناهگاه زنان

مراکز بهداشت و منابع محلی

Immigrant Women Services Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
تلفن: 3145–729- 613
فکس: 9308–729- 613