در موارد اضطراری با شماره 911 تماس بگیرید

لینک‌ها

پناهگاه زنان

مراکز بهداشت و منابع محلی

برای مراجعه‌کنندگان فرانسوی زبان، می‌توانید انتخاب کنید که هر یک از نهادهای زیر خدمات را به زبان فرانسوی ارائه دهند.

Pour vous faire servir en français, vous pouvez solliciter l’un des organismes ci-dessous

سایر خدمات

Immigrant Women Services Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
تلفن: 3145–729- 613
فکس: 9308–729- 613