دانشگاه اتاوا

مترجم شفاهی بسیار حرفه‌ای و کار با او بسیار دلپذیر بود.