شرکت‌کننده در کلاس‌ هنرها و صنایع دستی

من کلاس‌های هنری را دوست دارم چون باعث شد احساسات نهفته‌ام، آشکار شوند و این امر یک شادی زیبا و درونی برای من ایجاد کرد. به خاطر می‌آورم که یک روز بسیار ناامید بودم، احساس کردم هیچ چیزی آن‌طور که باید پیش نمی‌رود، بنابراین کلاس را با استفاده از رنگ‌های تند و تهاجمی شروع کردم، و فقط با حضور داشتن در میان زنان دیگر در یک محیط دوستانه و امن، دیدم که رنگ‌هایم شاد زنده شدند. نمی‌توانستم آنچه برایم اتفاق افتاده بود را باور کنم.