مددکار مرکز Harmony House

ما از خدمات IWSO بسیار رضایت داریم و برای برقراری ارتباط زنان با زنانی که به زبان‌های دیگر صحبت می‌کنند به آنها متکی هستیم.