مشاور واحد بحران قربانیان پلیس اوتاوا

می‌خواهم از صمیم قلب از IWSO تشکر کنم. به خاطر IWSO، من سرانجام یک خانه و زندگی امن دارم. همه کارکنان IWSO به افرادی مانند من کمک می‌کنند. آنها به من کمک می‌کنند تا سخت‌ترین دوران زندگی‌ام را پشت سر بگذارم. حالا من محلی برای خودم دارم تا در آن اقامت کنم، دخترم می‌تواند به مدرسه برود. بدون کمک IWSO، من امروز آنچه هستم نمی‌شدم.