وکیل دفتر حقوقی خانواده

مترجم شفاهی بسیار حرفه‌ای و مودب بود، باعث می‌شد مراجعه‌کننده راحت باشد.