Adeegyadena

Adeegyadena

Faragelinta Shiddada iyo La-Tallinta

Degdegga – Kaalmeynta Dumarka – Kaalmeynta Caruurta – La xariir Faragelinta Shiddada iyo La-Tallinta. Ogow in Badan

Tarjamada Afka iyo Tarjamada Qoraalka

Ingiriisi – Fransiis, Adeegyada Tarjamada Luqadda Lacag La’aan – Khidmadda laga bixiyo Codsiyada Adeegga, Ogow in Badan.

Heshiis iyo Midnaan

Adeegyada Shaqada – Tababarka Kombuyutarka – Xanaanada Cunugga – Hawlaha – Heshiiska iyo Mideynta, Ogow in Badan.


Qoyska IWSO

Modelka Adeegga Bulshada

Adeegyada Dumarka Soo Haajiray ee Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
Telefoon: 613-729-3145
Faks: 613-729-9308