IWSO waxay soo dhaweyney waxa dadka ku shaqeeyo iskaa wax u qabso ku biiriyaan brograamyadena, adeegyada iyo hawlaha.

Waxaa kuu baahan IWSO! Haddii aad xiiso u qabtid, fadlan waxaad warqadaada in aad xiiso u qabtid u gudbisaa IWSO

volunteer@immigrantwomenservices.com 

Adeegyada Dumarka Soo Haajiray ee Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
Telefoon: 613-729-3145
Faks: 613-729-9308